Kind en (echt)scheiding Train-de-trainer

Leraren worden in toenemende mate geconfronteerd met kinderen van gescheiden ouders. Een scheiding is altijd een life-event voor kinderen. In deze periode vol onzekerheden en onrust is de leraar vaak de eerste die merkt dat het gedrag of de leerprestaties veranderen. En dat is niet voor niets. School speelt een belangrijke rol in het leven van een kind en is ten tijde van een echtscheiding vaak de meest constante factor.

Veel scheidingen verlopen redelijk goed en de ouders zijn na hun scheiding in staat om hun kinderen op te voeden in een veilige en evenwichtige gezinssituatie. Naar schatting verloopt 20 procent van de scheidingen problematisch, er kan dan sprake zijn van een vechtscheiding. Voor scholen is het niet eenvoudig om om te gaan met ouders die in een strijd zijn verwikkeld.

Scholen worden met verschillende vragen geconfronteerd; Hoe gaat u als leerkracht, IB of directie op een professionele manier met echtscheidingssituaties op school om? Wat is precies het beleid van de school als het om echtscheiding gaat? Waar heeft een kind ten tijde van scheiding behoefte aan? Waar heeft u zelf behoefte aan en wat verwacht u van de ouders? Hoe signaleert de leraar problemen of gedragsveranderingen bij het kind? Hoe zorgt school voor een stabiele, optimale leersituatie voor het kind? Hoe onderhoudt de school een positief contact met beide ouders? Hoe zorgt u ervoor dat de leraar geen ‘hulpverlener’ wordt?

In deze train-de-trainer gaan de deelnemers oefenen met het overdragen van kennis over echtscheiding (feiten, uitingsvormen, aard en omvang) op een inspirerende manier. Daarnaast oefenen zij met het bespreekbaar maken van de dilemma’s rondom gescheiden ouders met collegae. In deze training wordt gewerkt met een voorbeeldprotocol die scholen kunnen gebruiken voor het maken van beleid rond het thema ‘Kind en echtscheiding’.

De training neemt twee dagdelen in beslag, waarin het trainerspakket wordt besproken en een aantal trainerstechnieken.

 Doel: Train-de-trainer

 • Na afloop hebben de deelnemers kennis, houding en vaardigheden om collega’s in de instelling waar zij werken de basistraining te geven ‘Kind en echtscheiding.
 • Na afloop van de training hebben de deelnemers een plan van aanpak voor de implementatie van het protocol ‘Kind en echtscheiding’ in de eigen instelling.

Thema’s train-de-trainer

 • Oefenen met overdragen van kennis over echtscheiding (feiten, uitingsvormen, aard en omvang) op een inspirerende manier;
 • Oefenen met het bespreekbaar maken van de dilemma’s rondom gescheiden ouders.
 • Presentatievaardigheden, didactische principes en leerstijlen

Trainingsniveau

De deelnemers aan de train-de-trainer worden op de volgende vier niveaus getraind: 

 • Niveau van overdragen van kennis en informatie over (echt) scheiding en de gevolgen voor kinderen.
 • Niveau van overdragen van bewustwordingsaspecten gericht op eigen ervaringen, houding, visie, normen en waarden rond echtscheiding en de gevolgen voor kinderen.
 • Niveau van didactische vaardigheden;
 • Niveau van de handelingsbekwaamheid door casuïstiek besprekingen met behulp van het protocol ‘Kind en echtscheiding’ en handvatten voor gesprekken met ouders.

Inhoud van de training:

 • Signalen en gevolgen voor kinderen;
 • Rol van eigen gedrag, emoties en overtuigingen;
 • Aandachtspunten in het contact met kinderen;
 • Ouders en conflicten;
 • De vechtscheiding;
 • Aansluiting op de meldcode;
 • De rol van de organisatie in juridisch en wettelijk kader;
 • Communiceren met ouders in een echtscheiding;
 • Werken met een protocol.

 Duur: 1 dag van 2 dagdelen á 3 uur,
Voorafgaand aan de training wordt naar de deelnemers huiswerk gemaild, dit leeswerk neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Aantal deelnemers: max 12

Voor wie: De doelgroep bestaat uit aandachtsfunctionarissen, IB’ers, leidinggevenden, senior-pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang en het onderwijs. Basiskennis over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een vereiste.

 

Voor meer informatie:

T 06-28159419 |   E: w.tazelaar@doentrainingenadvies.nl