Aanpak kindermishandeling

Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling. Toch worden in Nederlanddsc03740-b
bijna 119.000 kinderen mishandeld, dat is gemiddeld één kind per schoolklas. De aanpak van kindermishandeling vraagt om een proactieve houding. De gevolgen van kindermishandeling, zowel geestelijk als lichamelijk, zijn groot. Vroegtijdig signaleren en het bespreekbaar maken van zorgelijke situaties zijn belangrijk bij de signalering en aanpak van kindermishandeling. Het werken met de meldcode blijkt professionals houvast te bieden. Het doel van de  meldcode is dat professionals en instellingen vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie over de meldcode kunt u hier lezen.

Om professionals goed toe te rusten in het werken met de meldcode is deskundigheidsbevordering van groot belang.  Wat houdt kindermishandeling in, hoe signaleer je het en hoe maak je het bespreekbaar? Het oefenen van dit soort lastige gesprekken in een training heeft een enorme meerwaarde.  Daarnaast moet er aandacht zijn voor middelen die hulp kunnen bieden, zoals signalenlijsten risicotaxatie instrumenten. Ook morele dilemma’s en communicatie (bijv. gegevensuitwisseling en privacywetgeving) tussen de ketenpartners verdienen de aandacht. Evenals  De benodigde competenties zullen per beroepsgroep en functiegroep concreet en op maat ingevuld moeten worden. Een medewerker in de kinderopvang moet iets anders leren dan een jeugdhulpverlener of een huisarts. Doen! biedt diverse trainingen op het gebied van de aanpak kindermishandeling. In deze trainingen  komen kennis om te kunnen handelen, inzichten en dilemma’s om te durven en
willen handelen uitgebreid aan bod: