Training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (2019)

 

De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de Meldcode in de organisatie, bewaakt de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is de aandachtsfunctionaris aanspreekpunt voor collega’s op het gebeid van huiselijk geweld en kindermishanding.
Deze training, die uit  vier dagdelen bestaat, biedt (aanstaande) aandachtsfunctionarissen kennis en inzicht rond het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling, het handelen, werken met de meldcode en de vormgeving van de functie aandachtsfunctionaris. Daarnaast wordt gewerkt aan vaardigheden en houding.

Inhoud van de training:

 • De taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris; kennis van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Nieuwe werkwijze van Veilig Thuis (2019)
 • handelen, implementeren en werken met de verbeterde meldcode (2019),
 • werken met het afwegingskader,
 • samenwerken met andere instanties als  Veilig Thuis en Wijkteams,
 • juridische regel- en wetgeving, dossiervorming, beroepsgeheim en privacy;
 • begeleidingsvaardigheden, coachen, kernkwaliteiten en motiverende gespreksvoering;
 • zorgen delen: attitude, omgaan met weerstanden en gespreksvaardigheden;
 • veiligheid en risico, plan van aanpak implementatie en groei in de functie van aandachtsfunctionaris.

Doelstelling:

de deelnemers:

 •  hebben kennis van de meldcode en kunnen werken volgens de meldcode;
 • kennen de verantwoordelijkheden en taken van de aandachtsfunctionaris en zijn in staat deze uit te dragen, uit te voeren en verder vorm te geven;
 • hebben kennis van de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals definitie, vormen, omvang, oorzaken, gevolgen en risicofactoren;
 • zijn in staat huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren;
 • hebben inzicht in de eigen normen, waarden en dilemma’s (en die van hun collega’s) en hoe deze een rol spelen in het signaleringsproces;
 • hebben inzicht in spanningen die zij zelf en collega’s kunnen ervaren, zoals spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • kunnen collega’s coachen en hun spanningen en dilemma’s omzetten naar handelen;
 • kunnen samenwerkingsrelaties aangaan met ketenpartners;
 • hebben kennis van de werkwijze van Veilig Thuis en weten wanneer Veilig Thuis te consulteren bij zorgelijke situaties;
 • hebben kennis van juridische regel- en wetgeving, dossiervorming, beroepsgeheim en privacy;
 • zijn in staat gesprekken over zorgen aan te gaan met de betrokkenen, het slachtoffer, de pleger en de familie;
 • kunnen de jongere, de ouders, de oudere, de familie/verzorgers en collega’s motiveren;
 • kunnen het werken met de meldcode vormgeven binnen de eigen organisatie en maken een plan van aanpak.

Tijdens dagdeel 2 komt een medewerker van Veilig Thuis en tijdens dagdeel 4 worden gesprekken over zorgwekkende situaties geoefend met medewerking van een trainingsacteur.
Er wordt accreditatie voor de training aangevraagd of een bewijs van deelname uitgereikt bij volledige aanwezigheid.

Aantal deelnemers: 12
Duur training: 4 of 5 dagdelen van 3 uur  (afhankelijk van vraag en voorkennis)

Doelgroep:
Aandachtsfunctionarissen binnen jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg, welzijnswerk, professionals uit jeugd- en wijkteams.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar w.tazelaar@doentrainingenadvies.nl of  telefonisch contact opnemen Wendy Tazelaar 06-28159419