Ouderenmishandeling

De ouderenzorg bezwijkt bijna onder de werkdruk en onder de protocollen. Er komt zoveel op de ouderenzorg af, dat de implementatie van de meldcode vaak ondersneeuwt. Voor veel professionals en vrijwilligers die met ouderen werken, is ouderenmishandeling nog een onderbelicht onderwerp. Daarom biedt Doen! informatie over ouderenmishandeling  en tevens diverse trainingen voor aandachtsfunctionarissen, werkers in de zorg en vrijwilligers.

Tijdens deze trainingen staat de praktijk voorop en is verdieping het sleutelwoord. We staan stil bij wat ouderenmishandeling is en wat signalen (kunnen) zijn. Verder bespreken we het thema op interactieve wijze. Dit aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek. Ook besteden we aandacht aan de Meldcode Huiselijk Geweld.

 

Basistraining 1 dagdeel:

Beroepskrachten in welzijnsinstellingen, maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg en activiteitenbegeleiding, wijkverpleegkundigen, huisartsen, hulpverleners in de ouderenzorg, medewerkers van woningbouworganisaties, medewerkers uit sociale wijkteams.

Resultaat:

De deelnemers

 • hebben kennis van de verschillende aspecten van ouderenmishandeling, zoals definitie, vormen, omvang, oorzaken, gevolgen en risicofactoren;
 • zijn in staat ouderenmishandeling vroegtijdig te signaleren;
 • hebben inzicht hoe hun eigen normen, waarden en dilemma’s een rol spelen in het signaleringsproces;
 • hebben zicht op mogelijke spanningen die zij zelfs ervaren, zoals spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • zijn in staat de ernst van een situatie in te onderzoeken;
 • kennen de eigen verantwoordelijkheden, taken en grenzen;
 • handelen volgens de meldcode huiselijk geweld;

 

Aantal deelnemers: Max. 12 deelnemers per training.

Incompany € 580.00 (max. 12 deelnemers; incl. btw; excl reiskosten en materialen)

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.


Basistraining aanpak ouderenmishandeling twee dagdelen

Ouderenmishandeling is één van de soorten huiselijk geweld. Onderzoek laat zien dat minstens één op de twintig ouderen wordt mishandeld. De grootste oorzaak is isolement en afhankelijkheid. Veel voorkomende vormen zijn psychische mishandeling en financiële uitbuiting. Kwetsbare ouderen kunnen niet (goed) voor zichzelf opkomen. De vergrijzing en de politieke ontwikkelingen (minder professionele zorg, meer mantelzorg) maken de risico’s op ontspoorde (mantel) zorg groter. Bewustwording van ouderenmishandeling en kennis over preventie, adequate signalering en toeleiding tot hulp is het doel van de training aanpak ouderenmishandeling.
Iedere medewerker is verantwoordelijk om zorgwekkende signalen te bespreken met de oudere, familie en de aandachtfunctionaris. Medewerkers dienen kennis en vaardigheden te hebben over ouderenmishandeling en hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Doelgroep:
Beroepskrachten in welzijnsinstellingen, maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg en activiteitenbegeleiding, wijkverpleegkundigen, huisartsen, hulpverleners in de ouderenzorg, medewerkers van woningbouworganisaties, medewerkers in sociale wijkteams.

Basistraining:
De basistraining aanpak ouderenmishandeling wordt op maat samengesteld en kan één tot meerdere dagdelen beslaan, afhankelijk van de vraag, het doel en de te verwerven competenties.
Voorbeeld: Een studiedag van twee dagdelen training “Signaleren en zorgen bespreken bij vermoedens van ouderenmishandeling”.

Doelstelling:
De deelnemers:

 • hebben kennis van de verschillende aspecten van ouderenmishandeling, zoals definitie, vormen, omvang, oorzaken, gevolgen en risicofactoren;
 • zijn in staat ouderenmishandeling vroegtijdig te signaleren;
 • hebben inzicht hoe hun eigen normen, waarden en dilemma’s een rol spelen in het signaleringsproces;
 • hebben zicht op mogelijke spanningen die zij zelf ervaren, zoals spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • zijn in staat de ernst van een situatie in te onderzoeken;
 • kennen de eigen verantwoordelijkheden, taken en grenzen;
 • handelen volgens de meldcode huiselijk geweld;
 • kunnen zorgen bespreken met de oudere en betrokkenen.

Het tweede dagdeel richt zich op het aanleren van attitude en gespreksvaardigheden. In deze training werkt de trainer samen met een trainingsacteur.

Aantal deelnemers: De training gaat door bij min. 8 deelnemers. Max. 12 deelnemers per training.
Duur: 2 dagdelen van 3 uur

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.


 

Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een serieus probleem dat de komende jaren naar verwachting sterk gaat toenemen. Onder ouderenmishandeling moet verstaan worden: moedwillige ouderenmishandeling én ontspoorde zorg (niet-intentioneel geweld).

De aanpak van ouderenmishandeling vindt haar legitimatie in diverse wet- en regelgeving. Zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet publieke gezondheid (Wpg), en de Wet meldcode huiselijk geweld. Door invoering meldcode zal de behoefte aan deskundigheidsbevordering, gericht op adequaat signaleren, handelen, samenwerken en communiceren met de oudere/familie/verzorgers, voor professionals toenemen.

Deze training biedt aandachtsfunctionarissen kennis en inzicht rond het signaleren van ouderenmishandeling, het handelen, werken met de meldcode en de vormgeving van de functie aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling. Daarnaast wordt gewerkt aan de benodigde competenties, zoals gespreksvaardigheden, motiveren, positioneren, coachen, samenwerken, organiseren en implementeren. Er wordt gewerkt met een trainingsacteur en deelnemers ontvangen een certificaat. Deelnemers, aangesloten bij het Registerplein of het kwaliteitsregisters V&VN ontvangen accreditatiepunten, overige deelnemers ontvangen een certificaat.

Inhoud

 • Theorie rond ouderenmishandeling
 • Signaleren van ouderenmishandeling
 • Werken met de meldcode Huiselijk Geweld
 • Werkwijze Steunpunt Huiselijk Geweld
 • Juridische regel- en wetgeving; dossiervorming, beroepsgeheim en privacy
 • Taken en verantwoordelijkheden aandachtsfunctionaris
 • Implementeren meldcode in de eigen organisatie
 • Zorgen bespreekbaar maken met de oudere en/of de familie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Coachend begeleiden van collega’s
 • Wegen van veiligheid en risico’s
 • Maken van een plan van aanpak in de organisatie

Resultaat, de deelnemers aan de training:

 • hebben kennis van de verschillende aspecten van ouderenmishandeling, zoals definitie, vormen, omvang, oorzaken, gevolgen en risicofactoren;
 • zijn in staat ouderenmishandeling te signaleren;
 • hebben zicht op mogelijke spanningen die zij zelf en collega’s ervaren, zoals spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • kunnen collega’s coachen en kunnen hun spanningen en dilemma’s omzetten naar handelen;
 • kunnen samenwerkingsrelaties aangaan met ketenpartners;
 • zijn in staat gesprekken over zorgen aan te gaan met de oudere, de verzorgers/familie en collega’s binnen de instelling;
 • kunnen de oudere, de familie/verzorgers en collega’s motiveren;
 • kunnen het werken met de meldcode vorm geven binnen de eigen organisatie;
 • kennen de verantwoordelijkheden en taken van de aandachtfunctionaris en zijn in staat deze uit te dragen, uit te voeren en verder vorm te geven.

Doelgroep: Professionals en leidinggevenden in welzijnsinstellingen, maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg, wijkverpleegkundigen, huisartsen, hulpverleners in de ouderenzorg, medewerkers van steunpunten van mantelzorg, (geestelijke) gezondheidszorg en activiteitenbegeleiding, en medewerkers van woningbouworganisaties.
Duur: 4 dagdelen, de training van 2 dagen
Aantal deelnemers: De training gaat door bij min. 8 deelnemers. Max. 12 deelnemers per training.

 

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.