Traumasensitief werken

 

Professionals werkzaam in het sociaal domein zijn in veel gemeenten het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken deze professionals wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is.

Zo heb je te maken met uiteenlopende problematiek van je cliënten. In toenemende mate vervul je een belangrijke rol in het signaleren van psychopathologie en het waar nodig verwijzen naar passende hulpverlening. Goed signaleren is een lastige klus, zeker waar het traumaproblematiek betreft.

Ervaringen met kindermishandeling, partnergeweld of getuige daarvan zijn, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd grijpen diep in op iemands denken en handelen. Een groot Amerikaanse onderzoek, de ACE study, heeft het verband aangetoond tussen nadelige omstandigheden in je jeugd en grotere kans op chronische ziekten en psycho-sociale problemen op latere leeftijd.

Doordat er vaak sprake is van een combinatie van psychische problemen, lichamelijke ziekten en maatschappelijke problemen, wordt het verband tussen jeugdtrauma’s en de hulpvraag zowel door de cliënt als door professionals vaak niet onderkend. Deze cliënten kloppen vaak bij meerdere hulpverleningsinstanties aan en hulp lijkt vaak niet toereikend. De gevolgen zijn problemen op meerdere leefgebieden, toename van de ernst van de psychopathologie, en contact met Veilig Thuis ivm zorgen over de veiligheid in de thuissituatie.

Trauma gerelateerde gedragingen bij zowel kinderen als volwassenen vragen om specifieke kennis en ervaringen en vereist traumasensitief handelen. In deze training gaan wij op al deze onderwerpen in. Er wordt verkend welke rol een jeugdtrauma van (één van de) ouders kan spelen binnen het gezin en hoe je hier als hulpverlener alert op kunt zijn. Je krijgt inzicht in de gevolgen van chronische traumatisering in de jeugd op het latere gezin en de relaties met partners, vanuit verschillende posities van kinderen en volwassenen, en onderzoekt hoe je als hulpverlener kunt bijdragen aan een gezonde en veilige thuissituatie. In de training wordt steeds de vertaling gemaakt naar de praktijk van jouw werk. In het laatste dagdeel wordt gewerkt met een trainingsacteur.

Inhoud

  • trauma, hechting en persoonlijkheidsontwikkeling
  • herkennen van tekenen van verstoorde hechting en traumatische stress en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn
  • invloed van een getraumatiseerde ouder/ partner in situaties als complexe scheiding, huiselijk geweld en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen
  • in grote lijnen weten welke specialistische behandelingen er zijn
  • bespreekbaar maken van ervaringen met cliënten
  • Geven van psycho-educatie

 Duur: 2 dagen

Voor wie: De doelgroep bestaat uit professionals uit de wijkteams, clientondersteuners, maatschappelijk werkers, jeugd- en jongerenwerkers.

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419.

Omgaan met stress vormt 1 van de grootste uitdagingen van deze tijd. De hoeveelheid prikkels die op ons afkomen is enorm. Het vraagt inzicht, kennis en kunde in de werking van stress en stressreguleringstechnieken om hier op een gezonde manier mee om te gaan. We hebben om die reden divers aanbod op dit thema.