Buiten de lijnen; de invloed van cultuur voor het beoordelen van seksueel gedrag

Het is voor professionals niet eenvoudig om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen. Het raakt aan eigen normen en waarden en zeker als zich incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag voordoet ontstaat er bij professionals vaak handelingsverlegenheid. Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maak je als leerkracht of hulpverlener andere overwegingen als een jonge pleger andere culturele normen of waarden heeft? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes als zij bijvoorbeeld een migratieachtergrond hebben?

Cultuur, religie en seks 

Seksualiteit is een persoonlijk thema waar iedereen een eigen invulling aan geeft. Religie speelt een grote rol in seksueel gedrag en opvattingen van kinderen en jongeren over seksualiteit. En ook binnen dezelfde cultuur kunnen opvattingen, normen, waarden, wensen en grenzen sterk kunnen verschillen.

Niet alleen het seksuele gedrag en de beleving worden beïnvloed door religieuze en culture achtergrond. Zij beïnvloeden ook de eigen gedachten, fantasieën, verlangens, opvattingen, waarden, normen en wijze waarop seksualiteit wordt besproken. In gezinnen met strikte geloofsregels blijkt bijvoorbeeld nauwelijks aandacht te zijn voor de seksuele ontwikkeling van de kinderen. Er is van thuis uit vaak geen begeleiding bij hun seksuele en relationele vorming en er wordt niet over het onderwerp gesproken.

Uit onderzoek blijkt (Seks onder je 25ste) vervolgens dat erg jongeren die opgroeien met strikte geloofs- en gedragsregels vaak meer gevoelens van schuld en schaamte bij seksualiteit ervaren.

Training Buiten de Lijnen

In deze training maken wij gebruik van het Sensoa Vlaggensysteem. Deze methodiek leert begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren. Buiten de Lijnen is een verdieping en aanvulling op het Vlaggensysteem. ‘Verdieping’ verwijst vooral naar de meer kwetsbaar geachte kinderen en jongeren, met name jongeren met een beperking of jongeren die seksueel trauma hebben meegemaakt, naar de ontwikkelingsaspecten ‘gender’ (sekse, seksuele oriëntatie en seksuele identiteit) en ‘cultuur’ en de mate waarin ze een invloed hebben op de seksuele ontwikkeling of op de verwachtingen en attitudes van professionals.  

In deze training behandelen we het onderwerp cultuur.

Inhoud

  • Invloed van cultuur op de seksuele ontwikkeling
  • Botsende normen en waarden
  • Oefenen met casussen
  • Communicatie met ouders en kinderen over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen diverse culturen

Duur:  4 uur

Deelnemers: Maximaal 12

Voorwaarden voor deelname: Voor het volgen van deze training is kennis van het vlaggensysteem een vereiste.

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.