Training Omgaan met intimiteit en seksualiteit in de hulpverlening

Door veel verontrustende berichten in de media weten professionals die met kinderen en jongeren werken vaak niet meer waar ze aan toe zijn. Mag een mannelijke hulpverlener nog een meisje troosten. Mag je een kind op schoot nemen om te troosten? Wat doe je als een jongere seksueel wervend gedrag vertoont?
Professionals vinden het moeilijk om professioneel acceptabele intimiteit te definiëren. Onzekerheid, angst en handelingsverlegenheid spelen mee. Het praten over de eigen intieme en seksuele gevoelens van professionals wordt vaak als lastig ervaren. Toch is het heel belangrijk dat er wordt gesproken over seksualiteit en dat dit onderwerp aandacht krijgt. Professionals mogen dit niet overslaan omdat ze zich er ongemakkelijk bij voelen of uit handelingsverlegenheid. Gevoelens van intimiteit en seksualiteit kunnen ontstaan waar mensen met mensen omgaan. Het is belangrijk deze gevoelens te herkennen. Herkennen van deze gevoelens is wat anders dan handelen naar deze gevoelens. Professionals moeten deze gevoelens leren bespreken met collega’s, juist om isolatie en grensoverschrijding te voorkomen.

In deze training gaan we vooral met elkaar in gesprek over seksualiteit en intimiteit. Het heeft als doel antwoorden te vinden op de vraag hoe ongewenste seksuele contacten voorkomen kunnen worden zonder de gewenste intieme contacten onmogelijk te maken.

Doelstelling
Deelnemers aan de training:

  • kunnen (on)gezond seksueel (grensoverschrijdend) gedrag herkennen en duiden;
  • kunnen over seksualiteit praten met zowel de jeugdige als met collega’s onderling;
  • vertonen voorbeeldgedrag als het gaat om seksualiteit en intimiteit; hanteren kleding- en gedragsnormen passend bij beroep en context;
  • kennen risicofactoren die de kans op seksueel risicogedrag en seksueel misbruik door professionals doen toenemen, en stellen zichzelf en anderen vragen over het handelen op het gebied van seksualiteit en intimiteit tussen professionals en jeugdigen (en jeugdigen onderling).
  • kunnen stappen ondernemen wanneer zij een vermoeden hebben van seksueel grensoverschrijdend gedrag, conform het protocol van de organisatie.

Doelgroep
Beroepskrachten, hulpverleners, leidinggevenden en vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren.

Aantal deelnemers: 12
Duur: 3 uur

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.