Toekomstgericht Werken

Het maatschappelijk veld is aan veel veranderingen onderhevig, gemeenten bepalen zelf hoe gelden worden besteed. Dienstverlening moet efficiënter, behaalde resultaten moeten inzichtelijk zijn en bij voorkeur goedkoper. Men moet wijkgericht werken en het informele circuit speelt een steeds grotere rol binnen de professionele dienstverlening. Onze cliënten blijven echter hetzelfde, alleen de wereld om hen heen veranderd. De praktijk leert dat dit, in de complexe maatschappij van nu, een grote opgave is. Cliëntondersteuners staan voor de taak om hun cliënten optimaal te blijven ondersteunen en hen tools en vaardigheden aan te reiken waarmee zij binnen deze wereld meetellen en meedoen. Binnen dit spanningsveld worden cliëntondersteuners bewogen om naar het eigen handelen te kijken en te bepalen waar de beschikbare dienstverlening en tijd beter of anders kan worden ingezet. Toekomstgericht werken is een werkwijze waar in 4 fases de dienstverlening die nodig is wordt ingezet. De training wordt aangepast aan de diverse doelgroepen voor verschillende professionals.

De Toekomstcoach

Toekomstgericht werken: de Toekomstcoach is ontwikkeld om jongeren van 16-27 jaar met LVB problematiek duurzaam te ondersteunen naar grotere zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, regie op het eigen leven en een beter toekomstperspectief. Het werken met deze jongeren is niet altijd eenvoudig. Deze jongeren laten zich niet gemakkelijk helpen en dit vraagt van professionals andere vaardigheden en benaderingswijzen. ‘Gewone’ eigenwijsheid in combinatie met het niet overzien van risico’s en eigen mogelijkheden kan zomaar tot gevolg hebben dat kwetsbare jongeren zich afkeren van hulp en vervallen tot de categorie zorgmijders. De toekomstcoach kan hier preventief inwerken, deze heeft daarbij een coördinerende en coachende rol en verbind het informele netwerk aan de jongere zodat zij leren hoe en wanneer zij hulp kunnen vragen als dat nodig is én het vertrouwen in eigen handelen en toekomst wordt vergroot.

De training

De training is ontwikkelt in samenwerking met Mee Zuid-Holland Noord en is als pilot in het voorjaar en najaar van 2019 gegeven. De deelnemers beoordeelden deze training gemiddeld met een 8,5. Deze training zet cliëntondersteuners aan het denken over de eigen werkwijze en behandeld concrete situaties, praktische oefeningen en reflecteert aan de kracht en vaardigheden. De training bestaat uit twee dagen, in de laatste middag wordt gewerkt met een trainingsacteur. De deelnemers krijgen daarnaast een handboek Toekomstgericht Werken waarin praktische tips en tools staan.

Inhoud

Dag 1

• Uitleg werkwijze Toekomstgericht Werken

• LVB en werken

• Hoe sta je naast de jongere; omgaan met dromen, wensen en verwachtingen

• Werken met jongeren die verschillend gemotiveerd zijn

• In kaart brengen en inzetten van het netwerk

• Oplossingsgericht werken; verkennen en gebruik maken van mogelijkheden

• Het maken van een Toekomstplan

Dag 2

• Bjistellen van onrealistische verwachtingen zonder de jongere te laten falen

• Balans tussen coachen en sturen

• Vaardigheden oefenen met een jongere

• Omgaan met weerstand en terugval

• Oplossen van een keuzeprobleem

• Planmatig werken

• Motiverende gespreksvoering met jongeren met LVB

• Je professionele rol; afbakenen en doorverwijzen

Voor wie: Professionals werkzaam binnen de wijkteams, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg en maatschappelijk werk.

Duur 2 dagen