Gehechtheid en traumasensitief werken

Hoe signaleer je als jeugdhulpverlener traumaproblematiek?

Kinderen die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld of andere traumatische ervaringen in het gezin lopen een groot risico op het ontwikkelen van traumaklachten. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze problematiek niet ‘vanzelf’overgaat en dat ontwikkelingsproblematiek bij het kind het gevolg zijn (De Young en anderen, 2011). De gevolgen van de traumatisering zijn meestal ernstig en vergaand doordat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beinvloedt.

Gezien het belang van het vroegtijdig onderkennen van (gezinsgerelateerde/opvoed) traumaproblematiek leren professionals in deze training hoe zij signalen van traumaproblematiek in het gezin kunnen waarnemen. Wat zijn risicofactoren (bijvoorbeeld psychopathologie van de ouder), welke invloed heeft deze problematiek op de oudertaken en het opvoedgedrag en loopt het kind schade op?

In deze training staan we stil bij de effecten van traumatisering op het brein. Daarnaast leren de deelnemers meer over de effecten van complex trauma op het dagelijks leven (o.a. emotieregulatie en gedrag), de relaties die het kind aangaat met belangrijke volwassenen (gehechtheid) en de gevolgen van complex trauma op de ontwikkeling van het brein.

Vervolgens staat in deze training het vormgeven aan het hulpaanbod centraal: hoe voorkom je dat de hulpverlening gefragmenteerd wordt ingezet op diverse levensgebieden? Hoe zet je een samenhangend en instelling overstijgend hulpaanbod neer voor multi-stress gezinnen waar zowel stressoren als trauma- als gehechtheids– als opvoedproblematiek speelt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen thuis veiliger zijn en zich ook van binnen steeds veiliger gaan voelen?

Cursisten krijgen heel praktische handvatten zodat ze direct met het geleerde aan de slag kunnen in de eigen praktijksituatie (BJZ, jeugdhulpaanbieder, de Raad). Denk hierbij aan: signaleringsinstrumenten, diagnostische middelen; hulpmiddelen voor het geven van psycho-educatie en een kader voor het vormgeven van een (onderwijs) zorgarrangement voor gezinnen met complexe traumaproblematiek etc.

Resultaat

Na de training

  • Beschikken de deelnemers over meer kennis over complexe traumaproblematiek en vaardigheden om deze problematiek ite signaleren

  • Hebben de deelnemers kennis van de risicofactoren op complex trauma, de relatie met volwassen psychiatrie en het uitvoeren van de ouderschapstaken en het opvoedgedrag.

  • Hebben de deelnemers kennis over de effecten van complex trauma op: a. dagelijks leven, emotie- en gedragsregulatie; b. Gehechtheidsrelaties, c. De neuropsychologie.

  • Hebben de deelnemers de vaardigheden om deze problematiek bespreekbaar te maken in het gezin en het gezin te motiveren voor hulpverlening (geven van psycho-educatie).

  • Zijn de deelnemers op de hoogte van het belang van ketenzorg bij traumaproblematiek en hebben handvatten hoe zij kunnen zorgen voor een goed geintegreerd hulpaanbod voor gezinnen met complexe traumaproblematiek.