Training aanpak ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is mishandeling van mensen vanaf 65 jaar. Hiervan is sprake als iemand handelingen verricht of juist nalaat waardoor de oudere lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt. Vaak gebeurt dit door degene waarvan de oudere afhankelijk is voor hulp of verzorging. Bijvoorbeeld door een familielid, een (andere) mantelzorger of een professionele verzorgende. In een zorginstelling kan ook een medebewoner zich schuldig maakt aan ouderenmishandeling.

In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om ouderenmishandeling effectief aan te pakken.
Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

De training bestaat uit 3 interactieve modules van 3 uur. De 1e module gaat over signaleren van de omvang en ernst van ouderenmishandeling. De module omvat o.a. de volgende onderwerpen: definitie, omvang, grens tussen ontspoorde zorg en opzettelijke mishandeling, risico- en beschermende factoren, signalen, objectief waarnemen, meldcode en meldplicht, persoonlijke grenzen, vooroordelen, dilemma’s en twijfels, weerstanden. De 2e module gaat over de meldcode zelf, het samenwerken en handelen binnen de organisatie, regels van privacy en dossiervorming, werkwijze Veilig Thuis. In de 3e module staat de communicatie met de cliënt centraal: openheid, besluitvorming hulp organiseren of melden, gesprekstechnieken en eigen houding.