Aanpak Kindermishandeling en werken met de meldcode

Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling. Toch worden in Nederland bijna 119.000 kinderen mishandeld, dat is gemiddeld één kind per schoolklas. De aanpak van kindermishandeling vraagt om een proactieve houding. De gevolgen van kindermishandeling, zowel geestelijk als lichamelijk, zijn groot. Vroegtijdig signaleren en het bespreekbaar maken van zorgelijke situaties zijn belangrijk bij de signalering en aanpak van kindermishandeling. Het werken met de meldcode blijkt professionals houvast te bieden. Het doel van de meldcode is dat professionals en instellingen vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie over de meldcode kunt u hier lezen.

Om professionals goed toe te rusten in het werken met de meldcode is deskundigheidsbevordering van groot belang. Wat houdt kindermishandeling in, hoe signaleer je het en hoe maak je het bespreekbaar? Het oefenen van dit soort lastige gesprekken in een training heeft een enorme meerwaarde. Daarnaast moet er aandacht zijn voor middelen die hulp kunnen bieden, zoals signalenlijsten risicotaxatie instrumenten. Ook morele dilemma’s en communicatie (bijv. gegevensuitwisseling en privacywetgeving) tussen de ketenpartners verdienen de aandacht. Evenals De benodigde competenties zullen per beroepsgroep en functiegroep concreet en op maat ingevuld moeten worden. Een medewerker in de kinderopvang moet iets anders leren dan een jeugdhulpverlener of een huisarts.Doen! biedt diverse trainingen op het gebied van de aanpak kindermishandeling. In deze trainingen komen kennis om te kunnen handelen, inzichten en dilemma’s om te durven en willen handelen uitgebreid aan bod

Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Deelnemers:In overleg (maximaal 12 personen)

Tijdsinsvestering: per module 3 uur, in totaal 9 uur

Kosten: zie tarieven

Training Aanpak kindermishandeling en werken met de meldcode

Module 1: Signaleren

 • Definitie, omvang, vormen, profielen en gevolgen
 • Beschermende en risicofactoren
 • Basiszorg en veiligheid bij kinderen
 • In kaart brengen van signalen

Module 2: handelen

 • Stappen van de meldcode 2019
 • Sociale kaart
 • Privacy en beroepsgeheim
 • Dossiervorming
 • Wegen van het geweld
 • Werkwijze Veilig Thuis
 • Consultatie, hulp organiseren en/of melden

Module 3: communiceren met de ouders

 • Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • Zorg-verkennend en grens-stellend gesprek voeren
 • Signalen en zorgen delen met ouders en verzorgers
 • In gesprek over melding Veilig Thuis
 • Oefenen met een trainingsacteur

 

Mogelijkheden voor verdieping op deze training bieden onderstaande trainingen